Νέο έργο ανέλαβε μετά από διαδικασία αξιολόγησης το εργαστήριο eBusiness. To έργο περιλαμβάνει την παραγωγή  νέων στατιστικών δεικτών σύνδεσης στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου και χαρακτηριστικών των Επιχειρήσεων. Η πρόταση αφορά υλοποίηση  στατιστικών εργασιών οι οποίες αφορούν στην σύνδεση των στοιχείων του Εξωτερικού Εμπορίου με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που είναι υπόχρεες δήλωσης Intrastat ή έχουν συναλλαγές με Τρίτες Χώρες.

Στόχος του συστήματος είναι η online ενημέρωση του μητρώου από τις ίδιες επιχειρήσεις μέσω ασφαλούς διαδικτυακού ιστοτόπου, η επεξεργασία του και η αποθήκευση του σε ασφαλή εξυπηρετητή (server) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για περεταίρω ενέργειες και αναλύσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω ενέργειες: